Layout และการพิมพ์

Layout และการพิมพ์ โรงพิมพ์ในปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในการพิมพ์งานเขียนมากขึ้น เพราะในปัจจุบันงานเขียนต้องการอะไรที่มากกว่าเนื้อหาของงานเขียน แต่ยังรวมไปถึงรูปแบบโดยรวมของงานพิมพ์ทั้งหมดด้วย ส่วนที่เรานำมาช่วยในการออกแบบงานพิมพ์ของเราก็คือ เลย์เอ้าท์ เลย์เอ้าท์ คือวิธีการจัดการรูปแบบงานอย่างหนึ่ง ประกอบด้วยการจัดวางภาพ ตัวอักษรตลอดจนสิ่งประกอบอื่น ๆ เพื่อประกอบกันเป็นหน้าแต่ละหน้าของงานพิมพ์ ซึ่งการทำเลย์เอ้าท์เป็นแค่การวางรูปแบบของานเพื่อเป็นแนวในการจัดทำต้นฉบับงานพิมพ์ก่อนทำงานพิมพ์จริงๆ เลย์เอ้าท์ที่ดีจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้อ่านไปที่งานพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย ในการทำเลย์เอ้าท์นั้น ผู้ออกแบบควรจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่จะนำเสนอ ให้มีความชัดเจนและเรียงตามลำดับความสำคัญในสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารออกไป ในการทำเลย์เอ้าท์นั้น ผู้ทำควรเริ่มที่การศึกษาภาพรวมของงานพิมพ์ที่กำลังทำให้เข้าใจก่อน

Continue reading »

การพิมพ์ถุงกระดาษที่ดี

ถุงกระดาษ ในปัจจุบันโรงพิมพ์ทั่วไป จะรับพิมพ์งานในประเภทเอกสารต่างๆ เช่น โบรชัวร์, แผ่นพับ, นิตยสาร เป็นต้น โรงพิมพ์ยังคงรับงานพิมพ์ประเภทถุงกระดาษในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะมีแบบใดบ้างนั้น เราไปติดตามพร้อมๆกันนะคะ การพิมพ์ถุงกระดาษที่ดี ต้องเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีสีสัน สดใส คงทน ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรของลูกค้าจึงทำให้บริษัทชั้นนำมากมายทีไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแล งานพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษที่ดีนอกจากจะได้ถุงกระดาษแข็งแรงถูกใช้เป็นบรรจุภัณฑ์บรรจุสิ่งของแล้ว ยังถูกใช้เป็นสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ งานพิมพ์ถุงกระดาษที่พิมพ์สวย ๆ

Continue reading »

หลักการขอรหัสประจำหนังสือ/วารสารที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ

โรงพิมพ์ จากที่เราได้รู้จักโรงพิมพ์และรายละเอียดอื่นๆมาบ้างแล้ว วันนี้เรามียังมีความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับโรงพิมพ์มาฝากให้ทราบกันค่ะ โรงพิมพ์คุณภาพมาตรฐานที่บริการงานพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภทแบบครบวงจรในจุดเดียว ( One Stop Services) ตั้งแต่การออกแบบสิ่งพิมพ์ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคืองานพิมพ์ออกมาได้คุณภาพและมาตรฐาน ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ตั้งแต่กระดาษพิมพ์งาน / นามบัตร / ซองจดหมาย / ใบปลิว / แผ่นพับ

Continue reading »