Layout และการพิมพ์

Posted by

Layout และการพิมพ์

โรงพิมพ์ในปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในการพิมพ์งานเขียนมากขึ้น เพราะในปัจจุบันงานเขียนต้องการอะไรที่มากกว่าเนื้อหาของงานเขียน แต่ยังรวมไปถึงรูปแบบโดยรวมของงานพิมพ์ทั้งหมดด้วย ส่วนที่เรานำมาช่วยในการออกแบบงานพิมพ์ของเราก็คือ เลย์เอ้าท์

เลย์เอ้าท์ คือวิธีการจัดการรูปแบบงานอย่างหนึ่ง ประกอบด้วยการจัดวางภาพ ตัวอักษรตลอดจนสิ่งประกอบอื่น ๆ เพื่อประกอบกันเป็นหน้าแต่ละหน้าของงานพิมพ์ ซึ่งการทำเลย์เอ้าท์เป็นแค่การวางรูปแบบของานเพื่อเป็นแนวในการจัดทำต้นฉบับงานพิมพ์ก่อนทำงานพิมพ์จริงๆ เลย์เอ้าท์ที่ดีจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้อ่านไปที่งานพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย ในการทำเลย์เอ้าท์นั้น ผู้ออกแบบควรจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่จะนำเสนอ ให้มีความชัดเจนและเรียงตามลำดับความสำคัญในสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารออกไป

ในการทำเลย์เอ้าท์นั้น ผู้ทำควรเริ่มที่การศึกษาภาพรวมของงานพิมพ์ที่กำลังทำให้เข้าใจก่อน ว่างานนั้นๆเป็นงานแบบไหน หรือเป็นส่วนหนึ่งของสื่ออื่นๆอย่างโฆษณา หนังสือพิมพ์ หรือไม่ ดังนั้นการออกแบบสิ่งพิมพ์จึงต้องดูภาพรวมของงานทั้งหมด เพื่อให้งานพิมพ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสื่ออื่นๆ  ภาพลักษณ์ของชิ้นงาน และวัตถุประสงค์ของงานพิมพ์นั้น หลังจากได้รายละเอียดของงานทั้งหมดแล้วให้ทำการจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาหรือจะแยกเป็นบทๆ โดยที่แต่ละส่วนที่เราทำการแยกออกมานั้นเราต้องทำการจัดวางหรือจัดรูปแบบของเนื้อหาและภาพประกอบให้ไปในทางเดียวกันและไม่รก โดยใช้โครงแบบหรือกริด เริ่มจากการใช้เส้นในแนวตั้งและแนวนอนเป็นผังสำหรับวางเนื้อหา ภาพประกอบและองค์ประกอบอื่นๆของรูปแบบงานพิมพ์

หลังจากเราทำการร่างรูปแบบของเลย์เอ้าท์อย่างคร่าวๆแล้วก็มาถึงขั้นตอนการลงรายละเอียดในงานพิมพ์แต่ละหน้า ออกแบบแต่ละหน้ามีหลากหลายแบบทั้ง

  • เน้นในสิ่งที่ต้องการให้ผู้อ่านเห็นเป็นสิ่งแรกเมื่อมองมาที่สิ่งพิมพ์หน้านั้น อาจจะเน้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ส่วนรายละเอียดอื่นๆก็ทำให้มีขนาดเล็กลง
  • ตำแหน่งที่คนมองเป็นที่แรกมักจะอยู่ที่ด้านบนซ้าย ตามลักษณะการอ่านหนังสือของคนไทย จึงเป็นที่ๆเหมาะสมในการวางส่วนสำคัญหลักของสิ่งที่เราต้องการจะให้ผู้อ่านเห็น
  • เลือกใช้สีในการเน้นข้อความที่สำคัญ เช่น การสีตรงข้ามเพื่อให้ข้อความชัดเจนขึ้น
  • พิจารณาหรือจัดทำรูปแบบของงานพิมพ์ประเภทหนังสือ นิตยสาร โบรชัวร์ แคตตาล็อก ให้กลมกลืนกันทั้งเล่ม และให้วางรูปแบบเป็นหน้าคู่ต่างลักษณะของหนังสือทั่วไป

ทักษะในการจัดทำเลย์เอ้าท์เป็นทักษะสามารถฝึกฝนได้ โดยศึกษาจากหนังสือหรือจากผลงานที่มีชื่อเสียงและผลงานที่ตนเองชื่นชอบ   ซึ่งโรงพิมพ์หรือบริษัทที่รับทำงานพิมพ์มักจะมีการจ้างงานในลักษณะนี้สูงและอาจจะรวมไปถึงการส่งไปอบรมโดยเฉพาะด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *