Layout และการพิมพ์

Layout และการพิมพ์ โรงพิมพ์ในปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในการพิมพ์งานเขียนมากขึ้น เพราะในปัจจุบันงานเขียนต้องการอะไรที่มากกว่าเนื้อหาของงานเขียน แต่ยังรวมไปถึงรูปแบบโดยรวมของงานพิมพ์ทั้งหมดด้วย ส่วนที่เรานำมาช่วยในการออกแบบงานพิมพ์ของเราก็คือ เลย์เอ้าท์ เลย์เอ้าท์ คือวิธีการจัดการรูปแบบงานอย่างหนึ่ง ประกอบด้วยการจัดวางภาพ ตัวอักษรตลอดจนสิ่งประกอบอื่น ๆ เพื่อประกอบกันเป็นหน้าแต่ละหน้าของงานพิมพ์ ซึ่งการทำเลย์เอ้าท์เป็นแค่การวางรูปแบบของานเพื่อเป็นแนวในการจัดทำต้นฉบับงานพิมพ์ก่อนทำงานพิมพ์จริงๆ เลย์เอ้าท์ที่ดีจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้อ่านไปที่งานพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย ในการทำเลย์เอ้าท์นั้น ผู้ออกแบบควรจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่จะนำเสนอ ให้มีความชัดเจนและเรียงตามลำดับความสำคัญในสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารออกไป ในการทำเลย์เอ้าท์นั้น ผู้ทำควรเริ่มที่การศึกษาภาพรวมของงานพิมพ์ที่กำลังทำให้เข้าใจก่อน

Continue reading »

การพิมพ์ มีกี่ประเภท

การพิมพ์ มีกี่ประเภท การพิมพ์ ในโรงพิมพ์นั้น จะไม่ใช้การพิมพ์เพียงประเภทเดียว เพราะจะทำให้งานออกมาไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ซึ่งโรงพิมพ์ส่วนใหญ่ จะใช้วิธีการพิมพ์หลักๆอยู่ 4 ประเภทด้วยกัน โดยแต่ละประเภทนั้น จะมีความเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันไป และมีลักษณะของการพิมพ์ที่แตกต่างกันอีกด้วย ซึ่งการพิมพ์ทั้ง 4 ประเภท มีดังนี้ การพิมพ์แบบออฟเซ็ท การพิมพ์แบบออฟเซ็ท เป็นการพิมพ์ที่โรงพิมพ์ส่วนใหญ่ให้ความนิยมมากที่สุด

Continue reading »