เริ่มต้นธุรกิจ E-commerce ได้อย่างไร

1.วิเคราะห์ดูว่าเรามีสินค้าอะไร ใครคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรา 2.โฆษณาเผยแพร่สินค้าให้เป็นที่รู้จัก โดยจัดทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์ แคตาล๊อค อธิบายรายละเอียดสินค้าพร้อมคุณสมบัติของสินค้า ถ้าหากมีสินค้าหลายชนิด และประสบความรำเร็จในการขายบ้างแล้ว ก็อาจทำร้านค้าทางอินเตอร์เน็ต ด้วยการสร้าง Web Site ของตนเองโดยดำเนินการต่อไปนี้ 1.จดทะเบียบชื่อร้าน 2.เช่าพื้นที่เว๊ปไซส์ 3.ติดตั้งระบบป้องกันข้อมูล 4.โฆษณาให้ลูกค้ารู้จัก 5.เตรียมติดต่อบริษัทขนส่งเพื่อส่งมอบสินค้า 6.ศึกษาแบบชำระเงิน ซึ่งอาจมีอยู่หลายวิธี

Continue reading »

การถึงพร้อมด้วยการรักษา

เมื่อผู้ประกอบการมีความหมั่นเพียรในการขวนขวายหาทรัพย์ ย่อมเป็นเหตุให้เกิดความเจริญการได้มาซึ่งทรัพย์ แต่ถ้าหากขาดการระวังดูแลรักษาทรัพย์ก็จะเกิดความล่มจมได้กลายเป็นการรวยระยะสั้นๆ ดังมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วมากมาย โรงพิมพ์

Continue reading »

การตัดสินใจเลือกรูปเเบบการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจเเต่ละประเภทมีข้อได้เปรีย เเละเสียเปรียบเเตกต่างกัน การจะตัดสินใจเลือกรูปแบบของธุรกิจนั้น ต้องพิจารณาให้รอบคอบ เหมาะกับธุรกิจนั้น ซึ่งมีข้อพิจารณาดังนี้ ประเภทธุรกิจที่จะดำเนินการ เน้นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ใช้เงินลงทุนมากน้อยเเค่ไหนเเละมีความเสี่ยงเพียงใด ต้องการบริหารกิจการเเละตัดสินใจด้วยตนเอง หรือจ้างผู้บริหารมืออาชีพ เปรียบเทียบกฏหมายเเละภาษีตามรูปเเบบธุรกิจ ซึ่งมีข้อได้เปรียบทางภาษีเเละกฏหมายต่างกัน พิจารณาถึงการขายธุรกิจหรือยกเลิกธุรกิจ โรงพิมพ์

Continue reading »

มาตรการด้านสุขอนามัย

ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มีการกำหนดเงื่อนไขสุขอนามัยสำหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศ และสินค้านำเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้มงวดการ นำเข้าสินค้าอาหาร เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน รวมทั้งเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ ขณะเดียวกันแต่ละประประเทศจะกำหนดมาตรฐานและความเข้มงวดที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การผลิต / ส่งออกขาดความคล่องตัว และมีต้นทุนสูงขึ้น  โรงพิมพ์

Continue reading »

โครงการลงทุนดีหรือไม่ ปรึกษาหน่วยงานใดดี ?

โครงการลงทุนจะดีหรือไม่ หรือมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดคงต้องพิจารณาข้อมูลทั้งด้านตลาด ด้านเทคนิค ด้านบริหารจัดการ แล้วจึงนำมาวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านการเงินจากการลงทุนโครงการดังกล่าวว่า คุ้มทุนหรือไม่ อัตราผลตอบแทนการลงทุนสูงเพียงใด ระยะเวลาคืนทุนเร็วหรือช้า เป็นต้น โรงพิมพ์

Continue reading »

การเลิกกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจะเลิกกิจการตามสัญญาที่กำหนดไว้ เช่น เหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในสัญญา ถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นห้างหุ้นส่วนก็ต้องเลิกไป หรืออาจจะกำหนดระยะเวลาไว้ว่าจะทำงานร่วมกันระยะเวลาเท่านั้น เมื่อครบกำหนดก็ต้องเลิก หรือสัญญาว่าจะดำเนินเป็นการอย่างใดโดยเฉพาะเมื่อดำเนินการแล้วก็เลิกได้ หรือหุ้นส่วนคนใดตาย ล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ ห้างหุ้นส่วนนั้นก็ต้องเลิกไป หรือศาลมีคำสั่งตามตำของหุ้นส่วนให้ยกเลิก เนื่องจากขาดทุนมาตลอด ห้างหุ้นเลิกกิจการ หรือล้มละลาย การชำระหนี้ต้องเป็นดังต่อไปนี้ ชำระหนี้แก่บุคคลภายนอกเป็นอันดับแรก ชำระหนี้เงินกู้ เงินทดรอง และค่าใช้จ่ายของห้างหุ้นส่วนที่ผู้ถือหุ้นขอยืมมาใช้

Continue reading »

การให้ใช้เครื่องเสียงและเครื่องหมายการค้าของบริษัทแม่

ผู้ลงทุนต้องพิจารณาดูว่าเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์แม่นั้นคงแค่ไหน  เป็นที่ยอมรับของตลาดหรือไม่   สินค้าและบริการนั้นมีแนวโน้มเจริญเติบโตทางธุรกิจมากแค่ไหน  ความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าเป็นอย่างไร  และบริการนั้นมั่นคงหรือไม่  หรืออยู่ในช่วงที่กำลังบูม  อาจจะมีความนิยมชั่วคราวเท่านั้น ต้องศึกษารายละเอียดดูว่าบริษัทแม่  มีการวิจัยพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าหากมีการดำเนินการที่ดี ชื่อเสียงของบริษัทเป็นที่ยอมรับ โรงพิมพ์

Continue reading »

ข้อดีของการร่วมลงทุน

1.ทำให้ได้คนทที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถด้านอื่นๆ มาช่วยเสริมการทำงานให้มีประสิทธิผล บรรเป้าหมายของความเจริญเติบโตในอนาคต 2.เมื่อองคนมาร่วมช่วยกันคิด การตัดสินใจที่ผิดพลาดย่อมมีน้อยกว่าคนคนเดียว 3.ผู้เข้ามาร่วมลงทุนมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น ไม่ต้องดูแลงานตลอดเหมือนธุรกิจที่เป็นเจ้าของคนเดียว มีโอกาสที่จะคิดทำอย่างอื่นได้ โรงพิมพ์

Continue reading »

แนวคิดในการตัดสินใจเลือกธุรกิจ

ท่านที่สนใจอยากทำธุรกิจ อาจมีเงินทุนบ้าง และมีความสามารถที่จำธุรกิจได้ทันทีเพียงแต่ยังไม่กล้าทที่จะไม่กล้าที่จะตัดสินใจเมื่อธุรกิจประเภทไหนดี ยังมีความกลัวว่าจะผิดพลาด ในใจอาจจะคิดถึงธุรกิจหลายประเภท ในกรณีเช่นท่านต้องหาวิธีการเลือกธุรกิจที่เหมาะสมกับท่าน โดยอาจใช้วิธีการวิเคราะห์และพิจารณาดังต่อไปนี้ ทำในสิ่งที่คุณชอบ สนองความต้องการของผู้บริโภค การลงทุนเกื้อกูลกับวัฏจักรของธุรกิจ มีความชำนาญเฉพาะด้าน เลือกธุรกิจที่ต่อยอดของเดิม รับช่วงการผลิต โรงพิมพ์

Continue reading »

Layout และการพิมพ์

Layout และการพิมพ์ โรงพิมพ์ในปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในการพิมพ์งานเขียนมากขึ้น เพราะในปัจจุบันงานเขียนต้องการอะไรที่มากกว่าเนื้อหาของงานเขียน แต่ยังรวมไปถึงรูปแบบโดยรวมของงานพิมพ์ทั้งหมดด้วย ส่วนที่เรานำมาช่วยในการออกแบบงานพิมพ์ของเราก็คือ เลย์เอ้าท์ เลย์เอ้าท์ คือวิธีการจัดการรูปแบบงานอย่างหนึ่ง ประกอบด้วยการจัดวางภาพ ตัวอักษรตลอดจนสิ่งประกอบอื่น ๆ เพื่อประกอบกันเป็นหน้าแต่ละหน้าของงานพิมพ์ ซึ่งการทำเลย์เอ้าท์เป็นแค่การวางรูปแบบของานเพื่อเป็นแนวในการจัดทำต้นฉบับงานพิมพ์ก่อนทำงานพิมพ์จริงๆ เลย์เอ้าท์ที่ดีจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้อ่านไปที่งานพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย ในการทำเลย์เอ้าท์นั้น ผู้ออกแบบควรจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่จะนำเสนอ ให้มีความชัดเจนและเรียงตามลำดับความสำคัญในสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารออกไป ในการทำเลย์เอ้าท์นั้น ผู้ทำควรเริ่มที่การศึกษาภาพรวมของงานพิมพ์ที่กำลังทำให้เข้าใจก่อน

Continue reading »
1 2